top of page

STADGAR

Reviderade 2023-01-19

 

§ 1

Svensk förening för parodontologi och implantologi är en idéell föreningen och har till syfte

 

att främja utvecklingen av parodontologin inom svensk tandvård

 

att främja vetenskap och efterutbildning av specialister inom ämnesområdet parodontologi och dentala implantat

 

att representera specialiteten vid kontakt med myndigheter och andra organisationer

 

att främja och deltaga i internationellt samarbete inom parodontologi genom kontakt

och samverkan med andra nationella eller regionala föreningar av liknande art

 

 

§ 2

Medlemskap finns i 4 kategorier: ordinarie, associerat, senior och hedersmedlemskap.

 

Ordinarie medlemskap kan förvärvas av tandläkare med specialistkompetens inom ämnesområdet parodontologi eller av tandläkare under specialistutbildning inom detta ämnesområde, tillika medlem av Sveriges Tandläkarförbund.

 

Associerat medlemskap kan förvärvas av annan med speciellt intresse för parodontologi. Associerad medlem kan ej inväljas i styrelsen, har ej rösträtt men har i övrigt samma rättigheter som ordinarie medlem.

 

Den som varit ordinarie medlem kan då verksamhet som aktiv tandläkare upphör p g a pensionering välja att bli seniormedlem. Medlemsavgiften är då reducerad och seniormedlem erhåller ej föreningens tidskrift.

 

Hedersmedlem väljes av föreningen vid föreningssammanträde efter skriftligt förslag till styrelsen från minst två ordinarie medlemmar. Styrelsen avgör om förslaget skall föreläggas föreningen. Som hedersmedlem kan väljas person som genom forskning eller på annat sätt gjort sig förtjänt inom ämnesområdet parodontologi eller arbetat speciellt förtjänstfullt för föreningen. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

 

 

§ 3

Vid inträde i föreningen betalas en medlemsavgift som beslutas av föreningen vid årsmötet.

Ordinarie, associerad och seniormedlem betalar under februari månad av föreningen fastställda årsavgifter, gällande kommande verksamhetsår. Medlem som efter påminnelse ej inbetalt fastställd medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

 

 

§ 4

Föreningen håller ordinarie sammanträde minst en gång per år. Kallelse och föredragningslista skall utgå minst 14 dagar före sammanträdet. Extra sammanträde kan utlysas av styrelsen eller om minst 1/5 av föreningens medlemmar har gjort skriftlig begäran. Vid extra sammanträde kan beslut endast fattas i fråga som tagits upp i kallelsen.

 

 

§ 5

Vid medlemsmötet skall följande ärenden förekomma:

 

 

a) val av justeringsmän

b) verksamhetsberättelse föregående kalenderår

c) revisorernas berättelse

d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

e) val av styrelse för kommande år

f) val av två revisorer för kommande år

g) val av ledamot till valnämnden

h) fastställande av budget och årsavgift för nästa arbetsår

i) föreliggande frågor

j) övriga frågor

 

 

§ 6

Vid omröstning på föreningens sammanträde äger varje ordinarie medlem en röst. Om ej annat begärs sker val och annan omröstning öppet. I händelse av lika röstetal sker sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottdragning.

Röstning med fullmakt kan ske men närvarande medlem får endast ha en fullmakt. Föreningen anses beslutsmässig då laga kallelse till mötet har utsänts.

 

 

§ 7

Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, EFP-representant samt en ledamot. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Mandattiden för styrelsen är 1 år.

 

 

§ 8

Valnämnden skall bestå av 3 ledamöter som inom sig utser sammankallande. Ledamöter till valnämnden utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Valnämnden kan omväljas tre gånger i följd.

 

 

§ 9

Det åligger styrelsen:

 

att sköta föreningens angelägenheter


att under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar

 

 

§ 10

Det åligger ordförande:


att kalla till föreningens och styrelsens sammanträden

 

att vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna samt själv deltaga i justering av protokoll

 

att som främste representant bevaka föreningens intressen

 

att skriva en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret som undertecknas av styrelsen

 

 

§ 11

Det åligger vice ordförande:

 

att vid ordförandens frånvaro utöva dennes funktioner och att övrigt biträda denne

 

 

§ 12

Det åligger sekreteraren:


att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden att i tid skicka kallelse till sammanträden


att ansvara för övriga utskick till medlemmarna


att förvara föreningens arkiv

 

 

§ 13

Det åligger kassören:

 

att föra specificerade räkenskaper över föreningens ekonomi

 

att ansvara för föreningens in- och utbetalningar

 

att föra förteckning över föreningens medlemmar och hålla medlemsregistret uppdaterat.

 

att för varje verksamhetsår avsluta räkenskaperna och lämna föreningens inkomstdeklaration.

 

att i god tid ge revisorerna tillgång till räkenskapshandlingar inför revisionen.

 

att upprätta budget för kommande arbetsår och föreslå årsavgifter.

 

 

§ 14

Det åligger revisorerna:


att granska styrelsens förvaltning


att till årsmötet avlämna revisionsberättelse jämte yttrande angående ansvarsfrihet

 

 

§ 15

Det åligger valnämnden:

 

att avge förslag på kandidater till styrelsen och revisorer

 

 

§ 16

Ändringar i dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösning kan endast ske på årsmötet, varvid godkännande fordrar minst 2/3-dels majoritet av de närvarande inklusive fullmakter.

 

Förslag till ändring av stadgar eller om föreningens upplösning skall senast två månader före årsmötet skriftligen lämnas till styrelsen. Ett sådant förslag, tillsammans med styrelsens yttrande, skall för föreningens medlemmar presenteras senast 14 dagar före sammanträdet. 

 

 

bottom of page